Skip Navigation

regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego conero.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego conero.pl, oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu conero.pl i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Złożenie przez klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

§ 1 - Przedmiot działalności sklepu

1. Właścicielem sklepu internetowego conero.pl jest firma: Conero Limited - 6Bexley Square, Manchester, UK - Biuro Pełnomocnika w Polsce: ul. Krupnicza 16, 44-100 Gliwice.
2. Sklep conero.pl prowadzi sprzedaż towarów nie wymagających koncesji lub innych zezwoleń określonych prawem.
3. Wszystkie towary oferowane w sklepie conero.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w nazwie i opisie produktu, mogą być oferowane towary używane.

§ 2 - Prawny charakter informacji o towarze i cenach

1. Znajdujące się na stronach internetowych sklepu informacje o towarze i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lecz stanowią wyłącznie zaproszenie do złożenia przez klienta oferty zakupienia określonej ilości konkretnych towarów.
2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych conero.pl są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (tj. zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki, w tym podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena określona w "potwierdzeniu złożenia zamówienia", które otrzymuje klient po złozeniu zamówienia. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który zależy od sposobu jej realizacji.

§ 3 - Dokumentacja zakupów

1. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym conero.pl wystawiane są faktury VAT. Stosownie przy tym do treści przepisów obowiązującej aktualnie ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54 poz.535 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r.w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, rozliczania zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97 poz.971, § 12 ust. 1), podpis klienta - jako nabywcy towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji nabywca otrzymuje wyłącznie podpisany przez Sprzedawcę oryginał faktury.
2. Klient dokonuje zakupu poprzez umieszczenie towaru w koszyku sklepu internetowego i potwierdzenie tego faktu poprzez wysłanie formularza drogą elektroniczną.
3. Obsługa sklepu wysyła na podane przez kupującego dane kontaktowe, adres poczty elektronicznej, faks lub telefon, potwierdzenie złożenia zamówienia.
4. Momentem zawarcia transakcji jest otrzymanie przez kupującego "potwierdzenia złożenia zamówienia" zawierającego wiążące informacje na temat ceny i sposobu dostarczenai zamówionych towarów.

§ 4 - Realizacja zamówienia

1. Sprzedawca nie jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia ani do podawania przyczyn nie przyjęcia zamówienia, w takim przypadku klient jest powiadamiany bezzwłocznie o tym fakcie.
2. Sklep dokonuje wysyłki (przekazania towaru firmie zajmującej się dostawą) w ciągu 2 dni roboczych od momentu skutecznego złożenia zamówienia, w wyjątkowych przypadkach czas ten może się wydłużyć, Klient zostanie o tym poinformowany w "potwierdzeniu złożenia zamówienia".
3. Do chwili przekazania przez sprzedawcę paczki firmie kurierskiej Klient ma prawo odwołać zamówienie. W celu odwołania zamówienia prosimy o kontakt.
4. Za opóźnienia w dostawie wynikające z winy firm kurierskich, sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

§ 5 - Odstąpienie od umowy przez Klienta

1. Klient dokonujący zakupu jako konsument (tj. jako osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem sklepu conero.pl, może od tej umowy odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do sprzedawcy, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia klienta.
2. W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie - nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot zostanie przez sprzedawcę przyjęty tylko wtedy, gdy towar znajduje się w stanie niezmienionym, nie nosi śladów użycia, nie był używany ani nie został w żaden sposób uszkodzony. Dotyczy to również oryginalnego opakowania, które nie może być otwarte ani naruszone. Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować, dołączyć oryginał faktury VAT i dostarczyć do firmy Conero na koszt klienta.
3. Zwrot uiszczonej przez klienta ceny towaru zostanie dokonany w terminie 14 dni od dnia dokonania przez klienta zwrotu towaru na podane przez klienta konto.

§ 6 - Odpowiedzialność za wady towaru i jego zgodność w umową, procedury reklamacyjne

1. Towary oferowane w sklepie internetowym conero.pl są objęte gwarancją.
2. Sprzedawca, pomimo dołożenia wszelkich starań nie może zagwarantować, że dane zamieszczone w systemie sklepu conero.pl nie zawierają błędów, w szczególności z przyczyn wynikających z cytowania opisów dostarczanych przez producentów lub dystrybutorów towarów, które nie mogą być podstawą do roszczeń. W przypadku najmniejszych wątpliwości prosimy o kontakt z obsługą sklepu conero.pl.
3. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, niezgodności z zamówieniem czy okradzenia przesyłki w transporcie.
4. Reklamowany towar musi być dostarczony sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu po uprzednim zgłoszeniu sprzedawcy tego faktu (telefonicznie lub e-mailem), do przesyłki zawierającej reklamowany towar należy dołączyć kopię dokumentu zakupu, opis problemu oraz wszelkie związane z towarem dokumenty i przesłać tę przesyłkę pocztą na adres sklepu conero.pl.
5. W przypadku formalnie prawidłowego złożenia reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Klient ma prawo żądać wymiany na towar pozbawiony wad lub zwrotu pieniędzy.
6. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę reklamacji kupującego sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić kupującemu konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienie lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji zostanie kupującemu wskazany proponowany przez sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji ( w takim przypadku sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru . W przypadku odmowy uznania reklamacji kupującemu zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.
7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, w szczególności w przypadku stwierdzenia nie istnienia wady lub niezgodności towaru z umową albo w przypadku uszkodzenia lub pogorszenia towaru z przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym z przyczyn dotyczących klienta lub użytkownika towaru, klient może zostać kosztami związanymi z reklamacją. Towar zostanie klientowi odesłany na jego koszt, zaś w wypadku odmowy jego przyjęcia przez klienta będzie przez sprzedawcę przechowywany nie dłużej niż 30 dni po czym zostanie zniszczony.
8. Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy towar został uszkodzony mechanicznie z przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności wskutek nieprawidłowego używania.

§ 7 - Ochrona danych osobowych

1. Podanie przez klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez klienta zakupów. Dokonując zakupu bądź rejestracji klient wyraża zgodę na gromadzenie przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych klienta wyłącznie w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).
2. conero.pl nie wykorzystuje do celów marketingowych a w szczególności nie udostępnia danych osobowych uzyskanych w trakcie procesu sprzedaży innym podmiotom.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.